Anglická nepravidelná slovesa

Procvičování anglických nepravidelných sloves s výslovností.

Anglická slovíčka

Procvičování anglických slovíček s výslovností.

Prodej použitých knih

Levné použité knihy. Jazyková literatura, počítačová literatura, beletrie, esoterika.

V klasické angličtině existuje téměř 300 nepravidlených sloves. V součastné angličtině se z toho používá méně než jedna třetina. Některá anglická slovesa mají pravidelný i nepravidelný tvar. U nich platí, že v mluvené angličtině se spíše použije pravidelný tvar slovesa, v anglické literatuře a ve formální angličtině potom nepravidelný tvar slovesa.

Následující seznam vytvořili uživatelé webové služby Drilujeme. Pro přehlednost jsou anglická nepravidelná slovesa rozdělena do třech kategorií. Kliknutím do hlavičky tabulky můžete nepravidelná slovesa v tabulce řadit. PDF verzi si můžete stáhnout kliknutím na odkaz v hlavičce.

Anglická nepravidelná slovesa můžete procvičovat i s výslovností v aplikaci Anglická nepravidelná slovesa.

Přehled anglických nepravidlených sloves

Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí Překlad Skupina
arise [əˈraiz] arose [əˈrouz] arisen [əˈrizn] povstat, vzniknout 3
awake [əˈweik] awoke [əˈwouk] awaked [əˈweikt] probudit se 3
be [bi:] was/were [woz, wəz/ wə:, wə] been [bi:n] být 3
bear [beə] bore [bo:] borne [bo:n] nést 3
bear [beə] bore [bo:] born [bo:n] narodit 3
become [biˈkam] became [biˈkeim] become [biˈkam] stát se 2
begin [biˈgin] began [biˈgæn] begun [biˈgan] začínat 3
bend [bend] bent [bent] bent [bent] ohýbat se 2
bid [bid] bade [beid, bæd] bidden [bidn] poroučet, rozkazovat 3
bind [baind] bound [baund] bound [baund] vázat 2
bite [bait] bit [bit] bitten [bitn] kousat 3
bleed [bli:d] bled [bled] bled [bled] krvácet 2
blend [blend] blended [blendid] blended [blendid] míchat, mísit 2
blow [blou] blew [blu:] blown [bloun] foukat, vanout 3
break [breik] broke [brouk] broken [broukən] lámat, rozbíjet 3
breed [bri:d] bred [bred] bred [bred] pěstovat, plodit 2
bring [briŋ] brought [bro:t] brought [bro:t] přinést 2
broadcast [bro:dka:st] broadcast [bro:dka:st] broadcast [bro:dka:st] vysílat rozhlasem 1
build [bild] built [bilt] built [bilt] stavět 2
burn [bə:n] burnt [bə:nt] burnt [bə:nt] hořet, pálit 2
burst [bə:st] burst [bə:st] burst [bə:st] prasknout, puknout 1
buy [bai] bought [bo:t] bought [bo:t] kupovat 2
cast [ka:st] cast [ka:st] cast [ka:st] vrhat, odlévat 1
catch [kæč] caught [ko:t] caught [ko:t] chytat 2
choose [ču:z] chose [čouz] chosen [čouzn] vybrat si, zvolit 3
cling [kliŋ] clung [klaŋ] clung [klaŋ] lpět, lnout 2
come [kam] came [keim] come [kam] přijít 2
cost [kost] cost [kost] cost [kost] stát (cena) 1
creep [kri:p] crept [krept] crept [krept] lézt, plazit se 2
cut [kat] cut [kat] cut [kat] řezat, krájet 1
dare [deə] dared [deəd] dared [deəd] odvážit se, troufat si 2
deal [di:l] dealt [delt] dealt [delt] jednat, obchodovat 2
dig [dig] dug [dag] dug [dag] kopat 2
do [du:] did [did] done [dan] dělat, konat 3
draw [dro:] drew [dru:] drawn [dro:n] kreslit, táhnout 3
dream [dri:m] dreamt [dremt] dreamt [dremt] snít, mít sen 2
drink [driŋk] drank [dræŋk] drunk [draŋk] pít 3
drive [draiv] drove [drouv] driven [drivn] jet, hnát 3
dwell [dwel] dwelt [dwelt] dwelt [dwelt] přebývat, trvat na čem 2
eat [i:t] ate [et, eit] eaten [i:tn] jíst 3
fall [fo:l] fell [fel] fallen [fo:lən] padat 3
feed [fi:d] fed [fed] fed [fed] živit, krmit 2
feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] cítit se 2
fight [fait] fought [fo:t] fought [fo:t] bojovat 2
find [faind] found [faund] found [faund] nalézt 2
flee [fli:] fled [fled] fled [fled] prchat 2
fling [fliŋ] flung [flaŋ] flung [flaŋ] mrštit, házet 2
fly [flai] flew [flu:] flown [floun] létat 3
forbid [fəˈbid] forbade [fəˈbeid, fəˈbæd ] forbidden [fəˈbidn] zakázat 3
forecast [fo:ˈka:st] forecast [fo:ˈka:st] forecast [fo:ˈka:st] předpovídat 1
forget [fəˈget] forgot [fəˈgot] forgotten [fəˈgotn] zapomenout 3
forgive [fəˈgiv] forgave [fəˈgeiv] forgiven [fəˈgivn] odpustit 3
forsake [fəˈseik] forsook [fəˈsuk] forsaken [fəˈseikən] opustit 3
freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [frouzn] mrznout 3
get [get] got [got] got [got] dostat se 2
give [giv] gave [geiv] given [givn] dát 3
go [gou] went [went] gone [gon] jít 3
grind [graind] ground [graund] ground [graund] brousit, mlít 2
grow [grou] grew [gru] grown [groun] růst 3
hang [hæŋ] hung [haŋ] hung [haŋ] viset, věšet 2
have [hæv] had [hæd] had [hæd] mít 2
hear [hiə] heard [hə:d] heard [hə:d] slyšet 2
hide [haid] hid [hid] hidden [hidn] skrývat se 3
hit [hit] hit [hit] hit [hit] udeřit, zasáhnout 1
hold [hould] held [held] held [held] držet 2
hurt [hə:t] hurt [hə:t] hurt [hə:t] ranit, ublížit 1
keep [ki:p] kept [kept] kept [kept] držet 2
kneel [ni:l] knelt [nelt] knelt [nelt] klečet 2
know [nou] knew [nju:] known [noun] vědět, znát 3
lay [lei] laid [leid] laid [leid] položit 2
lead [li:d] led [led] led [led] vést 2
lean [li:n] leant [lent] leant [lent] vyklánět se, opírat se 2
leap [li:p] leapt [lept] leapt [lept] skákat 2
learn [lə:n] learnt [lə:nt] learnt [lə:nt] učit se 2
leave [li:v] left [left] left [left] odjet 2
lend [lend] lent [lent] lent [lent] půjčit 2
let [let] let [let] let [let] nechat 1
lie [lai] lay [lei] lain [lein] ležet 3
light [lait] lit [lit] lit [lit] rozsvítit, zapálit 2
lose [lu:z] lost [lost] lost [lost] ztratit 2
make [meik] made [meid] made [meid] dělat, vyrábět 2
mean [mi:n] meant [ment] meant [ment] mínit, znamenat 2
meet [mi:t] met [met] met [met] potkat 2
pay [pei] paid [peid] paid [peid] platit 2
put [put] put [put] put [put] dát 1
read [ri:d] read [red] read [red] číst 1
ride [raid] rode [roud] ridden [ridn] jet (na něčem) 3
ring [riŋ] rang [ræŋ] rung [raŋ] zvonit 3
rise [raiz] rose [rouz] risen [rizn] stoupat, zvednout se 3
run [ran] ran [ræn] run [ran] běžet 2
say [sei] said [sed] said [sed] říci 2
see [si:] saw [so:] seen [si:n] vidět 3
seek [si:k] sought [so:t] sought [so:t] hledat, snažit se 2
sell [sel] sold [sould] sold [sould] prodávat 2
send [send] sent [sent] sent [sent] poslat 2
set [set] set [set] set [set] postavit, dát (něco někam) 1
sew [sou] sewed [soud] sewn [soun] šít 3
shake [šeik] shook [šuk] shaken [šeikən] třást 3
shave [šeiv] shaved [šeivd] shaved [šeivd] holit se 2
shed [šed] shed [šed] shed [šed] zhazovat, pouštět 1
shine [šain] shone [šon] shone [šon] svítit, zářit 2
shoot [šu:t] shot [šot] shot [šot] střílet 2
show [šou] showed [šoud] shown [šoun] ukázat 3
shrink [šriŋk] shrank [šræŋk] shrunk [šraŋk] scvrknout se 3
shut [šat] shut [šat] shut [šat] zavřít 1
sing [siŋ] sang [sæŋ] sung [saŋ ] zpívat 3
sink [siŋk] sank [sæŋk] sunk [saŋk] klesnout 3
sit [sit] sat [sæt] sat [sæt] sedět 2
sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] spát 2
slide [slaid] slid [slid] slid [slid] klouzat 2
sling [sliŋ] slung [slaŋ] slung [slaŋ] mrštit, házat 2
slink [sliŋk] slunk [slaŋk] slunk [slaŋk] plížit se 2
slit [slit] slit [slit] slit [slit] rozříznout, rozpárat 1
smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] čichat, páchnout 2
sow [sou] sowed [soud] sown [soud] sít, rozsévat 2
speak [spi:k] spoke [spouk] spoken [spoukən] mluvit 3
speed [spi:d] sped [sped] sped [sped] spěchat 2
spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt] hláskovat 2
spend [spend] spent [spent] spent [spent] strávit, utratit 2
spill [spil] spilt [spilt] spilt [spilt] rozlít 2
spin [spin] span [spæn] spun [span] příst 3
spit [spit] spat [spæt] spat [spæt] plivat 2
split [split] split [split] split [split] rozštípnout 1
spoil [spoil] spoilt [spoilt] spoilt [spoilt] zkazit, rozmazlit 2
spread [spred] spread [spred] spread [spred] prostřít, rozprostírat se 1
spring [spriŋ] sprang [spræŋ] sprung [spraŋ] skákat 3
stand [stænd] stood [stud] stood [stud] stát 2
steal [sti:l] stole [stoul] stolen [stoulən] krást 3
stick [stik] stuck [stak] stuck [stak] vězet, nalepit 2
sting [stiŋ] stung [staŋ] stung [staŋ] bodnout, uštknout 2
stink [stiŋk] stank [stæŋk] stunk [staŋk] zapáchat 3
strew [stru:] strewed [stru:d] strewn [stru:n] posypat 3
stride [straid] strode [stroud] stridden [stridn] kráčet 3
strike [straik] struck [strak] struck [strak] bít, tlouci 2
strive [straiv] strove [strouv] striven [strivn] usilovat, snažit se 3
swear [sweə] swore [swo:] sworn [swo:n] přísahat, klít 3
sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] mést 2
swell [swel] swelled [sweld] swollen [swouln] otéci, nafouknout se 3
swim [swim] swam [swæm] swum [swam] plavat 3
swing [swiŋ] swung [swaŋ] swung [swaŋ] houpat se 2
take [teik] took [tuk] taken [teikən] vzít, brát 3
teach [ti:č] taught [to:t] taught [to:t] učit, vyučovat 2
tear [teə] tore [to:] torn [to:n] trhat 3
tell [tel] told [tould] told [tould] říci, vyprávět 2
think [θiŋk] thought [θo:t] thought [θo:t] myslit 2
thrive [θraiv] throve [θrouv] thriven [θrivn] prospívat, prosperovat 3
throw [θrou] threw [θru:] thrown [θroun] házet 3
thrust [θrast] thrust [θrast] thrust [θrast] vstrčit, vrazit 1
tread [tred] trod [trod] trodden [trodn] šlápnout 3
understand [,andəˡstænd] undestood [,andəˡstud] understood [,andəˡstud] rozumět 2
wake [weik] woke [wouk] woken [woukən] vzbudit se 3
wear [weə] wore [wo:] worn [wo:n] nosit (na sobě) 3
weave [wi:v] wove [wouv] woven [wouvn] tkát 3
weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] plakat 2
win [win] won [wan] won [wan] vyhrát, získat 2
wind [waind] wound [waund] wound [waund] vinout, natáčet 2
wring [riŋ] wrung [raŋ] wrung [raŋ] ždímat 2
write [rait] wrote [rout] written [ritn] psát 3

Podělte se o tuto stránku se svými přáteli

Stahuj PDF